Протокол № 10/ 22.08.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 10

 

Днес, 22.08.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе извънредно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 25.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Вх.№ 830/ 13.08.2012 г.- Заповед № ОА-АК—433/ 09.08.2012 г. на Областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново обсъждане Решение № 247 от 25.07.2012 г. на Общински съвет-Сандански.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!