ПРОТОКОЛ № 1/ 26.01.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 1

 

Днес, 26.01.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 29.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

1. Питания.

 

2. Вх.№ 68/16.01.2012г.- Предложение от Кмета на община Сандански относно програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2012 г.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!