СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС–САНДАНСКИ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.

  Публикувано
 1. ПК по Бюджет и финанси както следва:
 1. Живко Кирилов Иванов-председател
 2. Катерина Костадинова Тренкова-член
 3. Николай Димитров Шаламандов-член
 4. Георги Валентинов Батев- член
 5. Евгени Андонов Панайотов–член
 6. Димитър Любенов Станоев – член

2. ПК по Устройство на територията:

 1. Явор Иванов Аргиров-председател
 2. Янко Димитров Ангелов–член
 3. Георги Атанасов Панчев-член
 4. Андон Славчев Ризов-член
 5. Васил  Иванов Попов-член
 6. Стоян Борисов Ангов – член

     3. ПК по инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество

 1.  Георги Иванов Георгиев–председател
 2.  Светослав Димитров Иванов–член
 3.  Йорданка Николова Нонева -член
 4.  Андон Славчев Ризов-член
 5.  Катерина Костадинова Тренкова-член
 6.  Кирил Руменов Ханджийски – член

     4.ПК по общинска собственост както следва:

 1. Георги Атанасов Панчев–председател
 2. Живко Кирилов Иванов–член
 3. Явор Иванов Аргиров-член
 4. Георги Иванов Георгиев -член
 5. Евгени Андонов Панайотов–член
 6. Янко Димитров Ангелов-член
 7. Димитър Любенов Димитров – член

      5. ПК по обществен ред, сигурност и транспорт както следва:

 1. Димитър Любенов Димитров–председател
 2. Светослав Димитров Иванов -член
 3. Стоян  Борисов Ангов-член
 4. Румен Иванов Пачов-член
 5. Иван Стоилов Терзиев-член

     6. ПК по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика както следва:

 1. Йорданка Николова Нонева–председател
 2. Георги Валентинов Батев-член
 3.  Васил Иванов Попов-член
 4.  Панчо Любчов Панчев-член
 5. Георги Иванов Алексиев-член

 

      7. ПК по приватизация и следприватизационен контрол както следва:

 1. Георги Иванов Алексиев- председател
 2.  Николай Димитров Шаламандов-член
 3. Живко Кирилов Иванов -член
 4. Кирил Руменов Ханджийски член

     8. ПК по земеделие, гори, опазване на околната среда и водите както следва:

 1.  Евгени Андонов Панайотов– председател
 2. Звездан Димитров Гацев -член
 3. Светослав Димитров Иванов- член
 4. Йорданка Николова Нонева.-член
 5. Румен Иванов Пачов – член

      9.ПК по образование, наука, култура и вероизповедание както следва:

 1. Панчо Любчов Панчев– председател
 2. Катерина Костадинова Тренкова- член
 3. Звездан Димитров Гацев – член
 4. Димитър Любенов Димитров -член

     10.ПК по децата, младежта, спорта и туризма както следва:

 1. Стоян Борисов Ангов – председател
 2. Кирил Руменов Ханджийски-член
 3. Иван Стоилов Терзиев -член
 4. Румен Иванов Пачов-член

    11.ПК по здравеопазване, интеграция и социални дейности както следва:

 1. Васил Иванов Попов– председател
 2. Димитър Любенов Станоев -член
 3. Звездан Димитров Гацев– член
 4. Георги Иванов Алексиев – член
 5. Георги Атанасов Панчев – член

      12.ПК по контрол изпълнението на решенията на Общински съвет както следва:

 1. Явор Иванов Аргиров
 2. Димитър Любенов Станоев- член
 3. Николай Димитров Шаламандов – член
 4. Георги Иванов Георгиев-  член
 5.  

     13.ПК по установяване на конфликт на интереси както следва:

 1. Георги Валентинов Батев -председател
 2. Иван Стоилов Терзиев –член
 3. Андон Славчев Ризов – член
 4. Янко Димитров Ангелов- член
 5. Панчо Панчев – член