Етичен кодекс на общинския съветник

  Публикувано

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Цел на Етичния кодекс

 

Настоящият кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общинския съвет – Сандански, с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление.

 

Обхват на действие

 

Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или по повод осъществяванена функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на община Сандански.

 

II. ПРИНЦИПИ

 

Политическа безпристрастност

 

1. Общинския съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината.

• Императивен мандат е недопустим /общинският съветник е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината/.

 

Законност

 

2. При осъществяване на своите функции общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината.

 

Публичност

 

3. Общинският съвет е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет. Общинският съветник следва да насърчава открития обмен на идеи и информация. Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да се разгласява сведения отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

 

Безпристрастност

 

4. Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да е било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

 

Обществен дълг и личен интерес

 

5. Съветникът е длъжен да си направи самоотвод. Искане за отвод може да прави и всеки общински съветник, на когото са станали известни тези обстоятелства.

6. Неправомерен личен интерес означава пряка или косвена имуществена или не имуществена изгода за общинския съветник, възникнала в резултат на злоупотреба с информация, права или със служебно положение, както и в резултат на превишаване на права.

7. Общинският съветник не може да използва или разкрива конфиденциална информация, получена при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

8. В съответствие с чл. 30, ал. 3, т.4 от ЗМСМА, общинският съветник не може да заема щатна или не щатна длъжност в Общинската администрация, която е несъвместима с изпълнението на служебните му задължения или може да накърни самостоятелната му преценка при участието му в решаване на въпроси от интерес на общината.

9. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

 

Поведение на съветниците в залата

 

10. Съветниците нямат право да прекъсват изказващия се оратор, да вземат думата без да е дадена от Председателя, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.

11. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било към нарушение на настоящия Етичен кодекс.

 

Контрол

 

12. За спазването на нормите на настоящия Етичен кодекс следи Председателският съвет на Общинския съвет, който има следните правомощия:

• Да проучва и разследва всички оплаквания и да извършва проверка на сигнали за нарушение на този кодекс

• Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на настоящия Етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от жалбоподателя

• Ако Председателският съвет стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата

• Ако Председателският съвет констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това, кои разпоредби са нарушени

• Не по-късно от 14 дни от получаването на жалбата Председателският съвет следва да проведе разследване на твърденията, които се съдържат в нея

• Председателският съвет следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити

• Ако Председателският съвет прецени, че произнасянето на жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на Общинския съвет да прекрати разследването и да изпрати всички материали на компетентния орган

• Ако Председателският съвет установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс предлага на общинския съвет да наложи на извършителя дисциплинарно наказани

• Ако Общинският съвет стигне до заключение, че са на лице ясни и убедителни доказателства за нарушение на настоящия Етичен кодекс, налага следните наказания

-забележка

-предупреждаване да се преустанови нарушението

-публично порицание

• Решенията за налагане на дисциплинарно наказание се взема на заседание на Общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници

 

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

13. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет, както и с всички нормативни актове свързани с тяхното прилагане.

14. Общинските съветници се задължават да гарантират, че са прочели и разбрали всички клаузи на Етичния кодекс и неговите правила и да декларират, че имат волята да следват клаузите на кодекса

15. Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс, с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.

 

Общински съвет гр. Сандански