Съобщение от „Напоителни системи“ ЕАД , клон „Струма-Места“

  Публикувано

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Съобщение вх. № 70-00-190/14.03.2016г. от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма-Места”.

С горепосоченото Съобщение сме уведомени, че от месец декември 2015г. единствено „Напоителни системи” ЕАД са легитимен доставчик на водни маси за напояване и извършват услугата „водоподаване за напояване” през поливен сезон 2016г. Всяко действие от страна на СН „Санданска Бистрица”, относно предоставяне услугата „водоподаване за напояване” към населението на община Сандански е незаконно. Всяко плащане ,което водоползвателите са направили и правят към СН „Санданска Бистрица” няма да бъде признато от „Напоителни системи” ЕАД, водоподаването ще се счита нерегламентирано ползване на водни маси и същото ще бъде преустановявано , до сключване на договор с дружеството.