Съобщение за стартиране на кампания по установяване на нарушения, съставяне на актове и налагане на административни наказания на собствениците на излезли от употреба МПС-та

  Публикувано

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––-

С Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Община Сандански уведомява всички граждани, че във връзка  с изпълнение на разпоредбите на  чл. 2, ал.1, т. 5, от  Наредба за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите /НООРОЧСГ/, започва кампания по установяването на нарушения, съставяне на актове и налагане на административни наказания  на всички собственици на излезли от употреба и спрени от движение  МПС-та, които се намират на  територията на общински имоти / обществени места, на улиците, тротоарите, парковете, стадионите, културните и спортните зали, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, в предназначените за общо ползване части от сгради и др. територии./

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЕ ДАВА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ / ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ, В КОЙТО ДА ПРЕМЕСТЯТ ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЧАСТЕН ИМОТ ИЛИ  ДА  ВЪВЕДАТ СЪЩИТЕ В ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ.

СЛЕД  ИЗТИЧАНЕТО НА  ПОСОЧЕНИЯ  СРОК  ЩЕ  БЪДАТ  СЪСТАВЯНИ  АКТОВЕ  ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ  И  НАЛАГАНИ ГЛОБИ В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА, СЪГЛАСНО  РАЗПОРЕДБИТЕ НА  НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНАТА ЧИСТОТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.