Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Целипут“, с. Поленица

  Публикувано

С Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

На основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 051004  в местността „Целипут”, землище на  с.Поленица, общ.Сандански, обл.Благоевград.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересуваните.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.