Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Бангеица“, с. Поленица

  Публикувано

2