Съобщение за опазване на вечнозелени хвойни и недопускане на тяхното унищожаване или палене

  Публикувано
Съобщение за опазване на вечнозелени хвойни и недопускане на тяхното унищожаване или палене

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с предстоящото честване на празника Сирни заговезни на който най-често се запалват огньове чрез палене на хвойнови храсти, наричани още Смрика, Чешвина, Фойнурка, съобразено с изричните норми на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за опазване от общините на природните местообитания и местообитанията на видовете в защитените зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, община Сандански и РИОСВ – Благоевград съобщават следното:

Във всичките защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадащи изцяло или частично в териториалния обхват на общините в област Благоевград, предмет на опазване е природно местообитание 5210 Храсталаци с Juniperus spp., характеризиращо се с вечнозелени храсталаци с преобладаване на червена хвойна (Juniperus deltoids) и обикновена хвойна (Juniperus communis).

Изсичането на хвойновите храсти се явява дейност, която води до влошаване на състоянието на местообитанието, което от своя страна се явява увреждане и/или унищожаване на същото.

С оглед недопускане на увреждане и/или унищожаване на природно местообитание 5210 Храсталаци с Juniperus spp. в границите на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна , моля да имате предвид гореизложените обстоятелства и факти с цел недопускане на административни нарушения по Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

Община Сандански