Съобщение за одобряване на ПУП, поземлен имот 000477 в местността „Андъка“, землище на с.Кашина.

  Публикувано

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот 000477 в местността “Андъка”, землище на с.Кашина.Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересуваните.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.