Съобщение за одобряване на ПУП, м. „Склавски път“ с. Поленица

  Публикувано

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

 

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява КрасимирЗдравков Тасев, заинтересовано лице съгласно чл.131,ал.2, т.4 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за поземлен имот  028016 в местността “Склавски път”, землището на с.Поленица.

                   Плана се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ   можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.