Съобщение за одобряване на ПУП, м. „Нишан таши“ гр. Сандански

  Публикувано

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

                    На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Красимира Борисова Ризова, Вера Радева Ризова и Мара Стоянова Чорбъджийска, заинтересовани лица съгласно чл.131,ал.2, т.4 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за имот  с идентификатор 65334.90.6 в местността “Нишан таши”, по КККР на землището на Сандански, за “жилищно строителство”.

                   Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.