Съобщение за одобрен ПУП с. Джигурово

  Публикувано

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява Георги Божинов Чаракчиев заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, собственик на имот № 090001 в местността “Манастира”, землище на с.Джигурово, че е издадена Заповед № АБ – 8 / 06.03.2013 г.на Кмета на Община Сандански за одобрение на ПУП – План за застрояване за имот № 092004, местност “Турските гробе”, землище на с.Джигурово, с отреждане за “Техническата инфраструктура – Пречиствателна станция за отпадни води”

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението  чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.