Съобщение за одобрен ПУП в м. „Студената вода“, с. Склаве

  Публикувано

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––-

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Тодорка Любенова Ангушева, живуща в гр.Рилци,  заинтересувано  лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ – 27 / 07.04.2016 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване за поземлен имот 027001  в местността „Студената вода”,  землище на с.Склаве, общ.Сандански, с отреждане  за „Производствено складови дейности- оранжериен комплекс”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.