Съобщение за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на произвежданите зеленчуци чрез изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 65334.62.36 при одобрени КК и КР на град Сандански, община Сандански“

  Публикувано

3