Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в имоти с идентификатори 65334.113.21 и 65334.113.22, м. „Боруна“, землище на гр. Сандански, община Сандански“

  Публикувано

001