Съобщение за изготвена обобщена справка за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сандански“

  Публикувано

CCI01092015_0001