Съобщение за въведени нови изисквания към ползвателите на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд

  Публикувано

002