Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. община Сандански

  Публикувано

Стратегията за развитието на социалните услуги в община Сандански (2011-2015 г.) е част от утвърдената от Областния съвет за развитие Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград. Тя е разработена на основание чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, обн. ДВ. бр. 27/2009 г. В процеса на разработване й бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – Дирекции „Социално подпомагане“, РИО на МОМН, училища, Дирекция „Бюро по труда“, РЦЗ, РИОКОЗ, НОИ, НСИ.

 

Пълен текст на стратегията за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. община Сандански