Програма за устойчиво развитие на туризма в община Сандански 2013-2017 г.

  Публикувано

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

            В световен мащаб туризмът се явява като най-бързо развиващата се икономическа дейност и като най-големият източник на приходи от износ. Той е водещ сектор в политиката на Европейския съюз и на Република България като целта е конкурентноспособността му да бъде на световно ниво чрез създаване условия за съхранение и поддържане на природното и културно-историческо наследство, баланс на икономическата активност и природосъобразния начин на живот, иновации в технологичен аспект, обмен на добри практики.

На местно ниво туризмът в община Сандански продължава да е водещ за икономиката, като привлича немалка част от приходите на общината и представлява основен поминък за част от местното население. Въпреки че гр. Сандански и гр. Мелник са познати и  утвърдени като туристически дестинации, развитието им трябва да продължи в синхрон със съвременните изисквания на туристите и предизвикателствата, пред които се изправя Европейският съюз в икономическо отношение. Развитието и на други дестинации в община Сандански ще разнообрази предлагания туристически продукт и ще е от полза за по-голяма част от населението на общината.

Основната задача на Програмата за устойчиво развитие на туризма в Община Сандански за периода 2013 – 2017 г. е да послужи като ръководство за работа на Общинската администрация и другите заинтересовани страни в сферата на туризма.

Необходимо е конкретизиране и осъществяване на конкретни мерки, които да бъдат предпоставка за устойчивото развитие на туризма в региона като се осигури баланс на интересите на всички участници в туристическото обслужване – община Сандански, фирмите и организациите, ангажирани в сектора и местното население.

Настоящата програма за устойчиво развитие на туризма в община Сандански обхваща периода 2013 – 2017 година. Тя систематизира визията, целите, стратегиите, приоритетите, мерките и проектите по отношение на общинската територия, чиято реализация ще води до:

  • ефективно икономическо развитие на туризма в общината;
  • туристическа практика, която съхранява, опазва и възстановява природното и културно – историческото наследство за бъдещите поколения;
  • повишаване качество на живот на местното население в общината в икономически, социален и психологически аспект;

Програмата представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни в общината за усвояване на туристическия потенциал на общинската територи

 

Цялата програма може да видите ТУК