П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет- Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-актуализиран 24.02.2014

  Публикувано

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет Сандански, неговите комисии и отношенията му с общинската администрация (ОбА), и условията за сдружаване на община Сандански.

Правилник за дейността на ОбСъвет