Задължения на собствениците на домашни кучета

  Публикувано

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

 

Чл. 172. от ЗВД: Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни

Чл. 173. от ЗВД:Собствениците на кучета са длъжни:

1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;

Чл. 174. от ЗВД: (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1 (или служебна бележка, че кучето е регистрирано в общината, ако е освободено от такса).

(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 177. от ЗВД: (1) Забранява се:

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

Чл. 175. от ЗВД: (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 39. от ЗЗЖ: Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

 

 

ВАЖНО!!!

НАРУШИТЕЛИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА САНКЦИЯ