Правилник за спазване вътрешен ред – дом на културата гр. Сандански

  Публикувано

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ДОМА НА КУЛТУРАТА

1. Организация която желае да осъществи мероприятие в дома на културата подава заявление до кмета на община Сандански. След положителна резолюция, отдел “Общинска собственост “ уточнява размера на таксата в съответствие с нормативните документи и подготвя договор за ползване на залите.

2. При изготвяне на договорите отдел “Общинска собственост“ следи да не се дублират мероприятията и уведомява гл. експерт “Култура “ за мястото, деня и часа на събитието, както и координати на заявителя за доуточняване на организационни въпроси .

3. Главен експерт “Култура“ води специална тетрадка в която се отбелязват предстоящите събития и обезпечава необходимата организация, като актуализира графика на чистачките за съответния период.

4. При реализиране на мероприятия събота и неделя, почивните дни на работещите се ползват в следващите дни като се отразява в седмичния график и се уведомява ресорния отговорник.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИТЕ В ДОМА НА КУЛТУРАТА ЗА РЕПЕТИЦИИ ОТ ЧИТАЛИЩНИ ФОРМАЦИИ И ДРУГИ МЛАДЕЖКИ АНСАМБЛИ

1. Желаещата организация, която иска да осъществява своята репетиционна дейност в зали в Дома на културата подава заявление до края на месец август адресирано до кмета на община Сандански. Заявлението е придружено с документи съдържащи координати на ръководителя, разрешително, сертификат или друг документ удостоверяващ, че има право да осъществява тази дейност. След положителна резолюция главен експерт “Култура” изготвя седмичен график, който се утвърждава за периода от м. септември на годината в която е подадено искането до м. септември на следващата година за ползване на залите.

2. Графикът се утвърждава от Кмета на община Сандански.

3. За осъществяване на репетициите се предоставя ключ на всеки от ръководителите на формациите, които подписват декларация, че няма да ги предоставят на трети лица.

4. Ръководителите на формациите, които са определени по график да репетират в Дома на културата, носят отговорност за :

– опазване имуществото в Дома на културата по време на репетициите;
– за живота и здравето на децата по време на репетициите;
– за цялостната организация на репетиционния процес;
– за реда на влизане и напускане на залите преди и след репетициите;
– за взаимоотношенията с родителите и спазване на определения ред в Дома на културата;
– за заключване и отключване на входната врата;