Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански

  Публикувано

Проекта може да изтеглите от ТУК