Предложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Публикувано

Предложението може да отворите ТУК