НАРЕДБА за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански

  Публикувано

Може да изтеглите наредбата по долу:

НАРЕДБА за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански