Дирекция „Социално подпомагане” приема молби за целева помощ

  Публикувано    Категории Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сандански и община Сандански, Ви уведомява, че от 1 юли 2012 г. започна прием на молби – декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2012 г. – 31 март 2013 г.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средно месечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата – декларация е по – нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Молбите декларации се подават от 1 юли до 31 октомври 2012 г. по постоянен адрес, след представяне на:

1. Лична карта /за справка/.

2. Нотариален акт на обитаваното жилище /за справка/

3. Копие на експертно решение ТЕЛК.

4. Служебна бележка за брутните доходи за предходните шест месеца /за лицата работещи по трудово правоотношение/.

5. Номер на банкова сметка /за целевата помощ изплащана по банков път/.

6. При необходимост могат да бъдат поискани и други документи.

В молба – декларацията лицата задължително заявяват вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последната платена фактура.

За улеснение на лицата и семействата молби-декларации се приемат и в изнесените работни места на Дирекцията в община Струмяни и с. Катунци.

Още Новини