Процедура за предоставяне на концесия с предмет и обект „Концесия за услуга: управление, поддържане и експлоатация на обект „Хигиенна баня” в град Сандански“ – АКТУАЛНА

  Публикувано

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия с предмет и обект на концесията:

Концесия за услуга: управление,  поддържане и експлоатация на обект „Хигиенна баня” в град Сандански, с или без надстрояване на един етаж,  представляващ сграда с идентификатор 65334.300.3212.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК на два етажа, застроена площ 576 кв.м. и предназначение за битови услуги, построена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3212, на риск на концесионера чрез предоставянето на услуга от обществен интерес и други стопански дейности.

Допълнителен предмет е:

Извършването на частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия, съобразно предоставен от община Сандански одобрен технически проект.

Съпътстваща дейност – извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната дейност, от които концесионерът ще може да получава допълнителни доходи.

 

Обявлението за концесията е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник, № 1 от 28.10.2014г.

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

 

Документация за участие в процедурата:

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg